Obsługa prawna firm

Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Współpraca z Kancelarią odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej.

 

W obszarze umów w obrocie gospodarczym oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów i porozumień we wszystkich aspektach działalności gospodarczej, z uwzględnieniem jak najskuteczniejszej eliminacji potencjalnych źródeł konfliktu,
 • analizy i opiniowanie projektów umów, przedkładanych przez drugą stronę lub opracowywanych we własnym zakresie przez Klienta,
 • optymalizacja zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych przez kontrahentów,
 • uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów w zakresie związanych z tym aspektów prawnych,
 • konsultacje bieżące w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców, wynikających z już zawartych umów,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegania powstawaniu należności przeterminowanych
 •  
 • W zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych:
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie

 • projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy.